ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Doel Lifjehuren.nl biedt op een professionele wijze assistentie door het uitvoeren van verticaal transport met inzet van daartoe gekwalificeerd personeel en materiaal.  

Definities Offerte: offerte van Lifjehuren.nl voor louter verticaal transport. 

Opdrachtnemer: Lifjehuren.nl  

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die bij de (totstandkoming van de) opdracht wederpartij van Lifjehuren.nl is.  

Opdracht: de overeenkomst met Lifjehuren.nl voor het louter inzetten van verticaal transport.  

Materiaal: materiaal ten behoeve van verticaal transport en de daarbij behorende gereedschappen, voertuigen en dergelijke, welke door Lifjehuren.nl bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt, c.q. aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.  

Verhuislift: onderdeel van het materiaal voor het uitvoeren van verticaal transport. 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Lifjehuren.nl, zoals offertes, opdrachten, alsmede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien voor de uitvoering van bovenstaande rechtshandelingen derden betrokken dienen te worden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk door Lifjehuren.nl en opdrachtgever overeengekomen. 

 

Artikel 2 Aansprakelijkheid  

Bij alle opdrachten geldt, dat de opdrachtgever zelf ten alle tijden verantwoordelijk blijft voor het plaatsen en of vervoeren van de inboedel op de verhuislift, het laden in en uit de woning en de ingehuurde verhuiswagen(s). De opdrachtgever dient te beschikken over een geldige aansprakelijkheidsverzekering W.A. (Wettelijke Aansprakelijkheid) die de schade dekt, die door de opdrachtgever wordt veroorzaakt. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient men ten alle tijden de aanwijzingen en het oordeel van de liftbediener van Lifjehuren.nl te volgen. Indien de aanwezige liftbediener van Lifjehuren.nl oordeelt dat er sprake is van een onveilige of onstabiele gevel, zulks zijnde een zinken dakgoot, een glazen balkonhek, roestig of defect balkonhek, gescheurde bakstenengevel, metaal plaatgevels, glazen gevels, defecte raamkozijnen, defecte dakpannen, poreuze gevels, e.d. , dan houdt Lifjehuren.nl zich het recht voor de opdrachtgever hierop aan te spreken. Indien Lifjehuren.nl oordeelt dat er sprake is van een onstabiele gevel en de opdrachtgever ervoor kiest toch de werkzaamheden uit te laten voeren dan is het plaatsen van de verhuislift voor eigen risico van de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van de klant geldt eveneens voor eventuele schade aan gebouw en verhuislift en personen, die het gevolg is van te zwaar of onkundig beladen van het verhuisplateau door de opdrachtgever zelf. 

 

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever  

Een opdracht wordt als bevestigd beschouwd als de opdrachtgever een bevestigingsbericht (per telefoon of per e-mail) heeft ontvangen van Lifjehuren.nl. Mocht de verhuizing onverhoopt toch niet doorgaan, dan dient de opdrachtgever dit direct te melden via telefoon of e-mail aan Lifjehuren.nl, met opgave van reden. In alle gevallen van annulering geldt dat de eventuele kosten aan derden, die reeds gerealiseerd zijn door de opdrachtnemer, voldaan dienen te worden door de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld kosten van leges voor het aanvragen ontheffingen. Indien de opdrachtgever uiterlijk 48 uur voor het overeengekomen tijdstip annuleert, dan zijn er geen kosten verbonden aan het reserveren van de verhuislift, met uitzondering van de hierboven gemelde kosten aan derden. Indien de opdrachtgever uiterlijk 24 uur voor het overeengekomen tijdstip annuleert wordt 50% van het gehele bedrag in rekening gebracht voor het vrijhouden van de overeengekomen tijdspanne.  Indien de opdrachtgever binnen 24 uur voor het overeengekomen tijdstip annuleert, wordt er 75% van het gehele bedrag in rekening gebracht exclusief de eventuele kosten aan derden. In het geval dat de opdrachtgever een tijdspanne langer dan de minimale 2 uur heeft gereserveerd, dan geldt dat de opdrachtgever de kosten van de geheel overeengekomen tijdspanne dient te betalen. Indien er geen bericht van annulering wordt ontvangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer ter plekke op de hoogte wordt gesteld van het annuleren van de opdracht, dan dient het gehele bedrag dat overeengekomen is te worden betaald, inclusief kosten aan derden. 

 

3.1 Annulering door slechte weersomstandigheden  

Slechte weersomstandigheden zijn o.a. harde wind, windstoten, sneeuwstormen, onweer e.d. Hierbij wordt opgemerkt dat regenbuien geen voldoende aanleiding tot annulering of opschorting van de opdracht. In het geval van slechte weersomstandigheden die het veilig uitvoeren van de opdracht belemmeren, dan kan de opdrachtgever alleen in overleg met de Lifjehuren.nl de opdracht annuleren of opschorten. Overleg over de weersomstandigheden dient minimaal 12 uur voor het overeengekomen tijdstip plaats te vinden. 

 

Artikel 4 Opschorten en beëindiging opdracht door opdrachtnemer  

De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat Lifjehuren.nl in redelijkheid in staat wordt gesteld de opdracht binnen een aanvaardbare tijd uit te voeren. Indien dit niet het geval behoudt Lifjehuren.nl zich het recht voor de opdracht direct, zonder recht op schadevergoeding te beëindigen of op te schorten. De uitvoering van alle opdrachten zijn gebaseerd op (ook voor derden) veilige en goed te bereiken locaties, deze naar het oordeel van de liftbediener van Lifjehuren.nl. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het opschorten of beëindigen van de opdracht kunnen zijn, dat de opdrachtgever zich niet aan de vooraf gemaakte basisafspraken houdt zoals bijvoorbeeld, dat er geen bomen voor het verhuisraam aanwezig mogen zijn, dat er geen twee vrije parkeerplaatsen voor de locatie voor het plaatsen van de verhuislift geregeld zijn, of dat er andere obstakels aanwezig blijken te zijn, zoals tram- of verlichtingskabels onder het verhuisraam of dat de toegezegde strem ontheffing niet tijdig aanwezig is op de locatie. Andere omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het opschorten van de opdracht zijn werkomstandigheden die niet voldoen aan veiligheidseisen en arbeidsomstandigheden, zoals in het geval van slechte weersomstandigheden (onweer en/of windstoten), het vrijkomen van gevaarlijke en brandbare stoffen of als er geen bruikbare en veilige route is, waarover de liftauto kan rijden, om op de bestemming te komen.  

4.1 Indien blijkt dat de omstandigheden zodanig zijn dat de opdracht niet, niet veilig of niet binnen de hiervoor van te voren overeengekomen en gereserveerde redelijke tijd kan worden uitgevoerd, heeft Lifjehuren.nl het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en het materiaal naar zijn bedrijf terug te laten keren en de kosten, alsmede de overeengekomen opdrachtvergoeding, aan opdrachtgever in rekening te brengen, zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding. 

 

Artikel 5 Overmacht  

Bij het uitvallen van de lift door overmacht zoals bij een technisch mankement, brand of diefstal dan zal Lifjehuren.nl, zijn uiterste best doen een andere verhuislift in te zetten, of de opdracht door derden te laten uitvoeren, zonder dat dit opdrachtgever recht geeft op schadevergoeding. Ook indien de opdracht niet tijdig kan worden overgenomen door derden is recht op schadevergoeding uitgesloten. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, heeft Lifjehuren.nl ten allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten gunste van bedoelde derden van kracht zullen zijn. 

 

 

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever  

Opdrachtgever dient voldoende parkeergelegenheid voor de verhuislift voor het raam/ balkon/ deur vrij te houden. Als een vergunning voor het plaatsen van de auto (waarop de verhuislift is gebouwd) noodzakelijk is, dient opdrachtgever deze te regelen bij gemeente of stadsdeelraad. Eventuele boetes voor ontbreken van een vergunning zijn voor rekening van opdrachtgever. De uitvoering van alle opdrachten dan wel de wijzigingen daarvan of aanvulling daarop zijn gebaseerd op (ook voor derden) veilige en goed te bereiken locaties, zulks naar het oordeel van Lifjehuren.nl. Indien blijkt dat de (omstandigheden op of om de) locatie zodanig is/zijn dat de opdracht niet, niet veilig of niet binnen de een redelijke tijd kan worden uitgevoerd, heeft Lifjehuren.nl het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten (al dan niet ingevolge het geldende uurtarief) of de opdracht te beëindigen zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding.  

6.1 Alleen voor de woonplaatsen die op de website staan vermeld rekent Lifjehuren.nl geen voorrijkosten. Voor alle overige plaatsen geldt een kilometervergoeding vanaf de vestigingsplaats van Lifjehuren.nl tot de locatie volgens de meest recente prijslijst van Lifjehuren.nl met een minimum van € 0,39 per km, te voldoen door opdrachtgever.  

6.2 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden aanwijzingen van Lifjehuren.nl uit te voeren. Indien hieraan in de beoordeling door Lifjehuren.nl niet of onvoldoende wordt voldaan, is artikel 4.1 van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 7 Betaling 

  1. Betaling dient per pin/contant te geschieden ten medewerker vanLifjehuren.nl. Indien anders overeengekomen dient bij betaling per bank de datum van betaling de datum van creditering, die op het oudste openstaande bedrag (exclusief rente en kosten) wordt afgeboekt.
  2. Verrekening of inhouding is, alsmede op facturen, op welke grond dan ook, niet toegestaan.
  3. Bij niet-tijdige betaling daaronder begrepen betaling van enige termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn, bij gebreke waarvan een termijn van 8 dagen geldt, is de opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een courante rentevergoeding per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.
  4. Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen, na schriftelijke ingebrekestelling door Lifjehuren.nl, te zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste 15% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand ook voor zover die een gerechtelijke kostenveroordeling te boven gaan.
  5. Lifjehuren.nl is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien de opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van Lifjehuren.nl voldoet, is deze gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten c.q. af te breken zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding.

 

Artikel 8 Bescherming persoonsgegevens  

De aanvragen van opdrachten die Lifjehuren.nl ontvangt, worden niet doorgestuurd aan derden en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt, namelijk het uitvoeren van de opdracht.